YAYINLARIMIZ05 / 07 / 2022

7417 Sayılı Kanun İle Yapılan Vergi Düzenlemeleri


7417 SAYILI KANUN İLE YAPILAN VERGİ DÜZENLEMELERİ

05.07.2022 tarih 31887 sayılı Resmi Gazete ’de 7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. 

Bu kanun ile vergi kanunlarında yapılan bazı düzenlemelerden özet bilgiler aşağıdaki gibidir.  Düzenlemede yer alan bazı konuları önceki bültenlerimize konu ettiğimiz için burada tekrar yer verilmemiştir. 

  1. Kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilebilmesi sağlanıyor.
  2. Gerçek faydalanıcı bilgisinin temin edilmesine yönelik yetki düzenlemesi kanuna ekleniyor.
  3. Özel usulsüzlük cezalarında artış yapılıyor.
  4. Elektrik motorlu araçlara ÖTV düzenlemesi getiriliyor.
  5. Nakit sermaye artışından kaynaklanan (sınırsız olan) faiz indirimi süresi 5 yılla sınırlandırılıyor.

6637 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenerek, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına (artırılan sermayede azaltma yapılmadıkça, süresiz olarak) teşvik uygulanması sağlanmıştı.

Uygulamada yapılan değişiklikle, indirim düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılmaktadır. 

Öte yandan bu süre zarfında, kazanılan indirim tutarlarından, kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemlerde indirim konusu yapılamayan tutarlar, beş yıllık süre dolduktan sonra da indirime konu edilebilecek olup uygulamanın bu ayağında bir değişiklik yapılmamıştır.

Önceki dönemlerde sermaye artırımı yapmış ve indirimden faydalanmış olan mükellefler, geçmiş dönemlerde indirimden faydalandıkları dönem sayısına bakılmaksızın 2022 dönemi dahil 5 hesap dönemi daha indirimden faydalanabileceklerdir.  

  1. Yeni model Varlık Barışı uygulaması başlıyor.
  2. Defter ve belgelerin zayii olması durumunda dava açabilme süresi uzatılıyor.

Ticaret Kanunu gereği tacirler saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda zıyaı öğrenme anından itibaren 15 gün içinde dava açabilmekteydiler bu süre 30 gün olarak değiştirilmektedir. 

  1. 7394 sayılı Kanunla yapılan bazı düzenlemelerin yürürlük maddesinde değişiklik yapılıyor.
  2. Asgari ücret desteği uygulamasına başlanıyor.

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88 inci maddeyle, işverenlere, 2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) asgari ücret desteği verilecektir.

Buna göre, 4/a kapsamında ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2022 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ancak prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

Bu kapsamda destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet büelgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu destekten yararlanılmayacaktır.

7417 sayılı kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla 

 

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş yazısı, sirküler, bülten vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, yazarlarımız tarafından  bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metinlerin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan BSN CONSULTANCY.’nİn hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mevzuatın sık değişmesi ve uygulamada yaşanan farklılıklar nedeniyle, herhangi bir konuda işlem yapmadan önce tarafımıza ulaşarak her biri alanında uzman ekibimizden profesyonel yardım almanızı öneririz. 

Tarafımızca hazırlanan metinlerin tamamı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğinde olup, BSN CONSULTANCY’ nin yazılı izni olmadıkça çoğaltılamaz, yayınlanamaz, başka bir dile çevrilemez, herhangi bir şekilde işlenemez ve değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde BSN CONSULTANCY 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved