YAYINLARIMIZ03 / 10 / 2022

Kreş İstisnasına İlişkin Düzenleme


KADIN HİZMET ERBABI İÇİN DIŞARDAN SAĞLANAN KREŞ YARDIMLARIN VERGİ MEVZUATIMIZ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun gelir vergisinden istisna edilen ücretleri düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (16) numaralı bent eklenmişti. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar ise 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştı.

“16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).”

Bu düzenlemeye göre;  kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacaktır.

İşverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamındadır. Kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin ücret istisnasına tabi tutulabilmesi için; bu hizmetin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerinden alınması, ödemenin hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere yapılması gerekmektedir. Hizmet erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak vergilendirilecektir.

İşverenlerce, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapıldığı durumlarda, istisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmayacaktır. Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir.

%15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 5.5.2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 oranı, bu tarihten itibaren asgari ücretin brüt tutarının %50’si olarak belirlenmiştir.

Konu hakkında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 31.08.2022 tarih 114897 sayılı özelgede “…..işverenlerce kreş ve gündüz bakım evi hizmetinin iş yerinde verilmediği durumlarda bu amaçla hizmet alınan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatlerin kurumlar vergisi yönünden nasıl giderleştirileceği ve bu kapsamda kesilen faturaların katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı…..” şeklinde sorulan soruya;

“…..kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine, şirketiniz tarafından ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaat ücret olarak değerlendirilecek olup, söz konusu ödemenin asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50'sini aşmayan kısmının Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, şirketiniz tarafından ilgili mevzuat uyarınca kadın personel adına özel kreşlere yapılan ödemeler ile ücret bordrosunda gösterilen söz konusu ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, anılan Tebliğde belirtildiği üzere kreş ve gündüz bakım evi hizmeti karşılığı olarak faturanın hizmet erbabı adına düzenlenme zorunluluğu dikkate alındığında, hizmet erbabına sağlanan söz konusu menfaatin ücret gideri olarak değerlendirilmesi ve faturada yer alan KDV tutarının indirim konusu yapılmaksızın toplam tutarın bordroya dahil edilmesi gerekmektedir.” yanıtı verilmiştir.

Yukarıda yer kanun düzenlemeleri ve açıklamalara göre;

  • kadın personel için kurum dışardan hizmet alımı suretiyle (kreş ve gündüz bakım evi hizmeti vb.) sağlanan menfaate ait faturanın KDV’sinin indirim konusu yapılmaması,
  • KDV dahil tutarın ilgili ayda ücret bordrosuna eklenmesi,
  • eklenen tutarın net menfaat (ücret) olarak değerlendirmesi,
  • her bir çocuk için ödenen tutarın asgari ücretin %50 sine kadar olan kısmı gelir vergisi uygulamasında istisna olarak değerlendirilmesi,
  • bordroda oluşan bu giderin gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak dikkate alınması

gerekmektedir.

Saygılarımızla

 

 

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş yazısı, sirküler, bülten vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, yazarlarımız tarafından  bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metinlerin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan BSN CONSULTANCY.’nİn hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mevzuatın sık değişmesi ve uygulamada yaşanan farklılıklar nedeniyle, herhangi bir konuda işlem yapmadan önce tarafımıza ulaşarak her biri alanında uzman ekibimizden profesyonel yardım almanızı öneririz. 

Tarafımızca hazırlanan metinlerin tamamı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğinde olup, BSN CONSULTANCY’ nin yazılı izni olmadıkça çoğaltılamaz, yayınlanamaz, başka bir dile çevrilemez, herhangi bir şekilde işlenemez ve değişiklik yapılamaz. Aksi takdirde BSN CONSULTANCY 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved