YAYINLARIMIZ09 / 03 / 2022

Tevkifattan Kaynaklı KDV Ödemeleri


Bilindiği üzere 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere tevkifat uygulamasından doğan KDV iadelerine, alıcılar tarafından tevkif edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmiş olması şartını getirilmişti.

Düzenlemeden etkilenen bir mükellef tarafından yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştı.

İdarenin kaybettiği davaya karşılık yaptığı itiraz süreci de davacı mükellefin lehine sonuçlanmış ve Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile anılan Tebliğin 15 inci maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, bu karara karşı Bakanlık tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca 23/3/2022 tarih ve İtiraz No:2022/3 sayılı Kararı ile itirazın reddine karar verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Dairesi Başkanlıklarına yollanan genel yazıda; “Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranmayacağı” ifade edilmiştir.

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved