YAYINLARIMIZ17 / 05 / 2022

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişikin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır


Yönetmelik ile yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
Taşınmaz alımı nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanabilme imkanı sağlayan miktar yükseltilmiştir.
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in "Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler" başlıklı 20. Maddesinin (b) bendinde yer alan "250.000" ibareleri "400.000" şeklinde değiştirilmiştir.
Değişiklik yönetmeliğin yayımından bir ay sonra yürürlüğe girecektir.
Değişiklik sonrası ilgili bendin son hali aşağıdaki gibidir.
b) En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.
Belli bir miktar dövizi (SÖEDD tarafından belirlenen) fonda tutan ve 3 yıl bireysel emeklilik sisteminde kalanlara Türk vatandaşlığının verilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in "Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler" başlıklı 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"f) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen."
"(10) İkinci fıkranın b, ç, d, e ve f bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (ç) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fıkranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, ikinci fıkranın (f) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar bireysel emeklilik sisteminde yer alan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir."
Bu değişiklik 13.05.2022 itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Öte yandan yapılan bu değişikliğe ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılan duyuru ile yabancı katılımcıların, hâlihazırda BES katılımcılarına sağlanan %30 oranındaki Devlet katkısından yararlanma durumları hakkında açıklama yapılmıştır.
Yapılan açıklamaya göre; Devlet katkısı uygulamasına dayanak teşkil eden 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek 1 inci maddesi uyarınca bir katılımcının BES'e yatırdığı katkı payından Devlet katkısı alabilmesi için sağlaması gereken koşullar kapsamında, katılımcının Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28 inci maddesi kapsamında yer alması gerekmektedir. Bu çerçevede, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES'e en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı Devlet katkısı alabilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Yönetmeliğin güncel haline buradan ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla

Menderes Çetin / BSN Consultancy Vergi Yönetimi
by KONSEPTİZ®
©2022 BSN® All Rights Reserved